Cập nhật tính năng - Lần 2

Top

Sau bảo trì vào lúc 16:30 ngày 08/09/2020. Bổn trang tiến hành cập nhật một số tính năng theo lộ trình để chư vị bằng hữu tham gia nhắm khuấy động máy chủ.

Hoạt động Chi tiết
Phong Lăng Độ http://phatson.jxbisu.net/phong-lang-do.html
Vượt ải Đang cập nhật bài viết
Vận Chuyển Bao Lương http://phatson.jxbisu.net/van-chuyen-bao-luong.html
Cửa Hàng Hoạt Động
Icon nằm góc phải màn hình dưới Bản đồ mini
Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn