Bảo trì định kỳ - Ngày: 01/09/2020

Top

Bảo trì định kỳ vào ngày 01/09/2020 sẽ cập nhật và điều chỉnh những thứ sau:

 Cập nhật và điều chỉnh

Cập nhật Ghi chú
Tống Kim Đại Chiến Giảm yêu cầu thưởng Tống Kim trận 21:00.
Từ 6000 điểm xuống 3000 điểm
Liên Đấu Tháng 9 Chi tiết: http://phatson.jxbisu.net/hoat-dong-lien-dau.html
Kỳ Trân Các Bán thêm Thần Hành Phù (HSD 30 ngày)
Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn