Đổi mảnh trang bị An Bang

Top

Từ lâu, uy lực đặc biệt của trang bị An Bang đã được kiểm chứng và cũng được xếp vào hàng kỳ trân dị bảo của chốn võ lâm. Sở hữu được đầy đủ bộ trang bị này, thì sức mạnh của cơ thể sẽ hòa được dòng sức mạnh kỳ bí của các trang bị huyền tinh, trang bị Hoàng Kim... mang lại. Nay nhân sĩ có thể dùng mảnh trang bị Định Quốc để đổi lấy Linh Thạch để đổi thành mảnh trang bị An Bang

 NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Dã Luyện Đại Sư

Vị trí: Xuất hiện tại Tương Dương (201/202)

Chức năng:

Đổi mảnh trang bị Định Quốc ra Linh Thạch

Đổi Linh Thạch ra mảnh trang bị An Bang


Linh Thạch

 

Đổi từ mảnh trang bị Định Quốc

Xếp chồng tối đa 10 vật phẩm

 Đổi Linh Thạch

Để sở hữu Linh Thạch quý đồng đạo chỉ cần đem mảnh trang bị Định Quốc đến Dã Luyện Đại Sư để đổi. 1 mảnh trang bị Định Quốc tương ứng với 1 Linh Thạch.
Thu thập đủ 10 Linh Thạch và 50 Tiền đồng có thể đến Dã Luyện Đại Sư đổi thành 1 mảnh trang bị An Bang (ngẫu nhiên)

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn