Hoạt động nhận "Bảo Rương May Mắn"

Top

Những hoạt động dưới đây khi tham gia sẽ nhận được "Bảo Rương May Mắn":
* Cập nhần lần 1: 04/08/2020

 Hoạt động   Yêu cầu   Số lương 
 Tống Kim Đại Chiến  Phe Thắng 2
Vượt ải Vượt qua ải 20  2
Phong Lăng Độ  Hoàn thành qua bờ Bắc  2
Dã Tẩu  Hoàn thành 40 nhiệm vụ liên tiếp (không huỷ)  5
 Nhiệm vụ hàng ngày  Hoàn thành nhiệm vụ 1
Boss Đại Hoàng Kim Khi Boss chết sẽ rơi ra 5
 Boss Tiểu Hoàng Kim  Khi Boss chết sẽ rơi ra 5
Liên Đấu Chiến thắng 2
Hàng Ma Phục Yêu Hoàn thành nhiệm vụ 2
Vận Lương Hoàn thành nhiệm vụ 2
Khai Phá Vi Sơn Đảo Hoàn thành nhiệm vụ 2
Hoa Sơn Luận Kiếm Hoàn thành nhiệm vụ 2
 Thất Thành Đại Chiến  --/-- --/--
 Phong Hoả Liên Thành  --/-- --/--
Vận Tiêu Bang Hội --/-- --/--
 Tranh đoạt "Trống Khải Hoàn"  --/-- --/--
Đua Ngựa --/-- --/--
Đấu Ngưu --/-- --/--
Viêm Đế --/-- --/--
Quốc Chiến Thiên Tử --/-- --/--
Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn