Vui Cùng - Minh Râu

Top

Hoạt động "Vui Cùng - Minh Râu"

Diễn ra hàng ngày vào lúc 19:00 đến 19:30 tại Đại Lý (Trung tâm - 198/197).

Trong thời gian diễn ra tất cả người chơi đạt cấp 50 trở lên đứng gần NPC Minh Râu Phê Bia sẽ nhận được 100.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn). Tính năng diễn ra vĩnh viễn không có thời hạn.

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn